У зв’язку з тим, що через пандемію COVID-19 Службою внутрішніх доходів США перенесено строки подання звітів про підзвітні рахунки за 2019 податковий рік в рамках Угоди FATCA для компетентних органів країн, що звітують за моделлю IGA 1, до яких належить і Україна, на період до 31 грудня 2020 року, в.о. начальника Південного управління Наталя Гулакова звернула увагу платників податків, які є фінансовими агентами, щодо подання звітів про підзвітні рахунки у рамках Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA).

Наталя Гулакова

Так, для ДПС України, яка є компетентним органом для цілей автоматичного обміну інформацією в рамках Угоди FATCA, строки подання до Служби внутрішніх доходів США звітів за 2019 податковий рік подовжено до 31 грудня 2020 року. Зважаючи на те, що у Кодексі встановлено термін звітності для фінансових агентів, який забезпечує компетентному органу місячний термін для обробки та перевірки наданої інформації, кінцевий строк подання фінансовими агентами звіту про підзвітні рахунки подовжуються до 1 грудня 2020 року.

До цієї дати фінансові агенти повинні подати через портал IDES (International data exchange service — Міжнародна служба обміну даними) до ДПС (центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику) звіти про підзвітні рахунки за 2019 рік та інформацію, яка стосується звітних періодів з 2014 по 2018 роки, відповідно до положень Угоди FATCA.

Інструкція користувача IDES розміщена на вебсайті Служби внутрішніх доходів США.

Нагадаємо, що у серпні поточного року наказом Міністерства фінансів України від 12.08.2020 р. № 496 затверджено та зареєстровано в Мін’юсті 20.08.2020 р. за № 810/35093 Порядок заповнення і подання фінансовими агентами звіту про підзвітні рахунки відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил застосування Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA)» (далі — Порядок)

Згідно з Порядком Звіт про підзвітні рахунки заповнюється латиницею та подається виключно в електронній формі одним XML-файлом, формат якого визначено у додатку 1 до Порядку, з дотриманням вимог щодо заповнення та подання XML-файлу, розміщених на вебсайті Служби внутрішніх доходів США.

У разі відсутності у фінансового агента підзвітних рахунків у звітному періоді до ДПС через IDES надається звіт з нульовими даними відповідно до формату XML-файлу, визначеного додатком 1 до Порядку.

Звіт підписується особою, уповноваженою на надання звіту про підзвітні рахунки від імені фінансового агента та відповідальною за визначення політики, запровадження процедур FATCA та їх виконання.

Фінансові агенти також включають до звітів за 2015 — 2016 роки інформацію, зазначену у підпункті b пункту 1 статті 4 Угоди FATCA.

Звіт про підзвітні рахунки подається фінансовими агентами щорічно у термін до 01 вересня року, що настає за звітним, а цьогоріч  — до 1 грудня 2020 року.

Якщо останній день строку подання звіту про підзвітні рахунки припадає на вихідний або святковий день, останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

Звертаємо увагу, що назва файлу звіту про підзвітні рахунки має вигляд:

FATCA_TIN_GIIN_YYYY_X_YYYYMMDDTHHMMSS, де

TIN ідентифікаційний код юридичної особи — фінансового агента, що подає звіт (код ЄДРПОУ) (8 цифр);
GIIN Global Intermediary Identification Number — ідентифікатор, що надається Службою внутрішніх доходів США для цілей звітування відповідно до Угоди FATCA (19-значний код, що складається з літер та цифр, розділених крапками);
YYYY звітний рік;
X індикатор, що вказує на тип звіту (зазначається R для нових звітів, № для звітів з нульовими даними та C для звітів, що змінюють попередньо направлені звіти);
YYYYMMDDHHMMSS дата і час формування файлу у форматі рік-місяць-день-год-хв-сек).

ДПС направляє фінансовому агенту електронне повідомлення про прийняття звіту або про відмову у прийнятті звіту через його невідповідність встановленим вимогам із зазначенням необхідних змін або виправлень не пізніше п’яти робочих днів після отримання інформації.

У разі отримання повідомлення про невідповідність наданої інформації встановленим вимогам фінансовий агент протягом 10 робочих днів з дати направлення електронного повідомлення подає до ДПС через IDES виправлений звіт.

Далі ДПС надає інформацію, отриману від фінансових агентів, компетентному органу США до 30 вересня року, що настає за звітним (цьогоріч до 31 грудня 2020 року).

Якщо компетентний орган США повідомляє ДПС, що надана фінансовим агентом інформація не відповідає встановленим вимогам, ДПС якомога швидше, але не пізніше 30 календарного дня після отримання такої інформації повідомляє відповідного фінансового агента про виявлені невідповідності та необхідні зміни або виправлення.

У разі отримання повідомлення про невідповідність наданої інформації встановленим вимогам фінансовий агент протягом 30 календарних днів з дати направлення електронного повідомлення від ДПС надає виправлений звіт через IDES або повідомляє ДПС про причини ненадання виправленого звіту та очікувану дату його надання.

У разі самостійного виявлення фінансовим агентом у раніше поданому звіті про підзвітні рахунки помилок, невідповідностей або факту надання неповної інформації фінансовий агент надсилає до ДПС через IDES виправлений звіт.

Інформація у такому випадку подається у вигляді XML-файлу, з дотриманням вимог щодо заповнення та подання XML-файлу, що вносить зміни до раніше поданого звіту про підзвітні рахунки, розміщених на вебсайті Служби внутрішніх доходів США.

Звіти фінансових органів вважаються наданими і отриманими Службою внутрішніх доходів США у день, коли ДПС України підтвердить, і, таким чином, розкриє інформацію у IDES Службі внутрішніх доходів США. Інформація, яка передається Службою внутрішніх доходів США, вважається наданою і отриманою ДПС України у день, коли вона є доступною для завантаження з IDES.

Усі питання, пов’язані із FATCA, фінансові агенти можуть направляти на електронну скриньку [email protected]. Відповіді будуть розміщені в банері «FATCA» https://tax.gov.ua/baneryi/fatca/pitannya-vidpovidi/ або надані безпосередньо особі, яка направила запит електронною поштою.

Наприкінці, варто наголосити, що Порядок застосовується настільки, наскільки він не суперечить Угоді FATCA. У випадку наявності розбіжностей між положеннями Угоди FATCA та цього Порядку перевагу мають положення Угоди FATCA.

Довідково:  Порядок заповнення і подання фінансовими агентами звіту про підзвітні рахунки відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил застосування Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA)»